Kuptimi i Emrit “Allah”

Allah është emri i Zotit, të Lartit, Madhështorit. Emri Allah është prej emrave më të mëdhenj të Allahut, sepse kur i referohemi cilësive të Allahut, e përmendim me këtë emër. P.sh Allahu thotë:[Kuran a=”59-El-Hashr:22″][Kuran a=”59-El-Hashr:23″][Kuran a=”59-El-Hashr:24″] Allahu përmend disa nga emrat e Tij si veti të emrit të tij Allah. Allahu thotë:[Kuran a=”7-El-A’raf:180″]
dhe [Kuran a=”17-El-Isra:110″]
Transmetohet në të dy Sahihet nga Ebu Hurejre se i Dërguari i Allahut ka thënë: “Allahu ka nëntëdhjetenëntë emra, njëqind pa një. Kushdo që i mëson dhe i vepron në pajtim me kuptimin e tyre, do të hyjë në xhenet.”

Këta emra janë përmendur në një hadith të transmetuar nga Tirmidhiu dhe Ibn Maxhe, dhe në mes tyre ka disa dallime.

Per emrin Allah mund të shikoni më shumë ketu