Ibadeti (Adhurimi)

Përkufizimi:
Fjala ibadet gjuhësisht domethënë përulje dhe nënshtrim.
Ndërsa në terminologjinë fetare fjala ibadet ka kuptimin: Emër i përgjithshëm për çdo gjë që e do Allahu, qofshin ato fjalë a vepra, të dukshme ose të padukshme.

Shkaku i emërimit të detyrave fetare kundruall robërve ibadete:
Ngase ata u përmbahen këtyre detyrave dhe i kryejnë ato duke qenë të përulur dhe të nënshtruar kundrejt Allahut.

Shtyllat e ibadetit:

  1. Dashuria
  2. Frika
  3. Shpresa

Kushtet e vlefshmërisë dhe pranimit të ibadeteve:

  1. Ihlasi (çiltëria):

Argument për këtë është thënia e Allahut:
[Kuran a=”98-El-Bejjine:5″]

  1. Pasimi i pejgamberit Muhamed alejhi selam:

Argument për këtë është thënia e të dërguarit të Allahut, Muhamedit alejhi selam: “Kushdo që shpik në çështjen tonë (fenë tonë) diçka që nuk është prej saj, ajo gjë është e refuzuar.”(Muttefekun alejhi.)

Ibadeti është dy llojesh:

  1. Ibadet natyror
  2. Ibadet sheriatik

Ibadeti natyror:

Përkufizimi: Ibadeti natyror është nënshtrimi ndaj ligjeve që i ka bërë Allahu në natyrë.

Ky lloj ibadeti i përfshin të gjitha krijesat, qofshin besimtarë a jobesimtarë, të devotshëm a gjynahqarë.

Argument për këtë është thënia e Allahut:

S’ka krijesë që gjendet në qiej dhe në Tokë e që të mos vijë si rob para të Gjithëmëshirshmit. (Sureja Merjem, 93.)

Ibadeti sheriatik:

Përkufizimi: Ibadeti sheriatik është nënshtrimi ndaj urdhrave fetarë të Allahut.

Ky lloj ibadeti është i veçantë për atë që i bindet Allahut dhe pason atë me të cilën kanë ardhur të dërguarit.

Argument për këtë është thënia e Allahut:[Kuran a=”25-El-Furkan:63″]

Rregull e rëndësishme për Njëshmërinë e ibadetit

Rregulla:

“Çdo vepër që është ibadet, nëse i kushtohet Allahut është Teuhid, ndërsa nëse i kushtohet dikujt tjetër pos Allahut është shirk.”

Argument për këtë rregull i kemi thëniet e Allahut:[Kuran a=”4-En-Nisa:36″][Kuran a=”17-El-Isra:23″]

Shembuj:
Duaja është ibadet – nëse i kushtohet dikujt tjetër përvec Allahut është shirk.

Frika është ibadet – nëse i kushtohet dikujt tjetër përvec Allahut është shirk.

Zotimi është ibadet – nëse i kushtohet dikujt tjetër përvec Allahut është shirk.

Therja e urbanit është ibadet – nëse i kushtohet dikujt tjetër përvec Allahut është shirk.