Kushtet e fjalës “La Ilahe Il Allah”

Përmendja e kushteve në mënyrë të përgjithshme:

Fjala “la ilahe il-lallah” nuk i bën dobi atij që e thotë në qoftë se nuk i jetëson kushtet e saja, të cilat do t’i përmendim në vijim:

 1. Dituria e cila e kundërshton mosdijen.
 2. Bindja e cila e kundërshton dyshimin.
 3. Sinqeriteti i cili e kundërshton shirkun.
 4. Vërtetësia e cila e kundërshton gënjeshtrën.
 5. Dashuria e cila e kundërshton urrejtjen.
 6. Nënshtrimi i cili e kundërshton lënien e tij.
 7. Pranimi i cili e kundërshton refuzimin.
 8. Mohimi i çdo gjëje që adhurohet në vend të Allahut.

Përmendja e kushteve në mënyrë të hollësishme:

 1. Dituria, e cila e kundërshton mosdijen.

Domethënia: Ta dish kuptimin e fjalës “la ilahe il-lallah”, gjegjësisht kuptimin e mohimit  dhe pohimit që e përmban ajo.

Argumenti: Fjala e Allahut:[Kuran a=”47-Muhamed:19″]

 1. Bindja, e cila e kundërshton dyshimin.

Domethënia: Ai që e thotë këtë fjalë duhet të jetë plotësisht i bindur se vetëm Allahu është i Adhuruari i Vërtetë, pra se vetëm Ai meriton të adhurohet.

Argumenti: Fjala e Allahut:[Kuran a=”49-El-Huxhurat:15″]

 1. Sinqeriteti, i cili e kundërshton shirkun.

Domethënia: T’ia kushtosh të gjitha ibadetet (adhurimet) vetëm Allahut dhe askujt tjetër.

Argumenti: Fjala e Allahut:[Kuran a=”98-El-Bejjine:5″]

 1. Vërtetësia, e cila e kundërshton gënjeshtrën.

Domethënia: Ta shqiptosh fjalën e Teuhidit (fjalën “la ilahe il-Allah”) duke qenë i vërtetë në atë që e thua, pra që zemra jote të jetë në përputhje të plotë me atë që e shqipton gjuha.

Argumenti: Fjala e Allahut:[Kuran a=”29-El-Ankebut:1″][Kuran a=”29-El-Ankebut:2″][Kuran a=”29-El-Ankebut:3″]

 1. Dashuria, e cila e kundërshton urrejtjen.

Domethënia: Ta shqiptosh këtë fjalë duke e dashur Allahun dhe të Dërguarin e Tij alejhi selam dhe njëkohësisht ta duash këtë fjalë dhe gjithçka që nënkupton ajo.

Argumenti: Fjala e Allahut:[Kuran a=”2-El-Bekare:165″]

 1. Nënshtrimi, i cili e kundërshton lënien e tij (mosnënshtrimin).

Domethënia: Ta adhurosh vetëm Allahun, t’i nënshtrohesh sheriatit (ligjit) të Tij, ta besosh atë (sheriatin) dhe të jesh i bindur se ai është i vërtetë.

Argumenti: Fjala e Allahut:[Kuran a=”39-Zumer:54″]

 1. Pranimi, i cili e kundërshton refuzimin.

Domethënia: Ta pranosh këtë fjalë dhe atë që nënkupton ajo, gjegjësisht t’ia kushtosh tërë adhurimin vetëm Allahut dhe të mos adhurosh askënd tjetër.

Argumenti: Fjala e Allahut:[Kuran a=”37-Es-Saffat:35″][Kuran a=”37-Es-Saffat:36″]

 1. Mohimi i çdo gjëje që adhurohet në vend të Allahut.

Domethënia: Të largohesh nga adhurimi i çdo gjëje që adhurohet në vend të Allahut, duke qenë i bindur se çdo adhurim që i kushtohet dikujt tjetër përveç Allahut është i kotë.

Argumenti: Fjala e Allahut:[Kuran a=”2-El-Bekare:256″]

Marrë nga libri “Teuhidi i thjeshtësuar”, Abdullah El-Huvejl