Cila është dispozita e Sheriatit për lutjet që u drejtohen të vdekurve dhe atyre që nuk janë të pranishëm?

Drejtimi i lutjeve atyre që kanë vdekur ose atyre që nuk janë të pranishëm është shirk i madh. Allahu thotë: “Pra, përveç Allahut mos lut Zot tjetër e të bëhesh prej të dënuarve.” (Shuara: 213)
I Dërguari i Allahut alejhi selam ka thënë: “Kush vdes duke lutur dikë tjetër veç Allahut hyn në Zjarr.” (Transmeton Buhari.)