Shokët e Profetit ﷺ, mbajtësit përmendësh të Kuranit

Sujuti numëron më shumë se njëzet persona që e kanë mësuar përmendësh Shpalljen që kur ishte ende gjallë Profeti ﷺ, ndërmjet të cilëve: Ebu Bekër Sidiku, Aishja, Omer bin Hattabi, Hafsaja, Othman bin Affan, Ali bin Ebi Talibi, Abdullah bin Mesud, Ummu Selema, Ebu Hureira, Abdullah bin Abbasi, Abdullah bin Amër binel-Asi etj. Sipas Katadës, një hadith tjetër na informon se: Shokët e Profetit ﷺ e kishin mësuar Kuranin përmendësh dhe e kishin rishikuar tërësisht së bashku me të para se ai të vdiste.“E kam pyetur Enes bin Malikun: “Kush e ka përmbledhur Kuranin në kohën e Profetit ﷺ?” Dhe ai m’u përgjgj: “ Katër vetë, të cilët ishin që të gjithë ensarë: Ubej bin Ka’bi, Mu’adh bin Xhebeli, Zejd bin Thabiti dhe Ebu Zejdi.” (El-Buhâri)
Një numër i madh tregimesh historike përkujtojnë vdekjen e disa Shokëve të Profetit ﷺ, që u shquan për mësimin përmendësh pjesor apo tërësor të Kuranit. Kjo provon që të mësuarit përmendësh të Shpalljes ka qenë gjerësisht i praktikuar gjatë kohërave të para të Islamit, në të gjallë të Profetit ﷺ e aq më tepër pasvdekjes së tij. Dhe kjo traditë ka vazhduar nëpërmjet Shokëve të tij dhe pastaj dhe nga brezat vijues me një besnikëri të paluhatur kurrë deri në ditët tona.