Detyrimet për fëmijën pas dy viteve

Allahu i Lart ësuar e ka b ër ë past ërtin ë shtyll ë t ë fes ë son ë. Ka th ën ë Profeti alejhi selam: ” Past ërtia ësht ë gjysma e besimit” , ndaj gj ërat m ë me p ërpar ësi jan ë: past ërtia, rregulli dhe disiplina. I m ësohet atij past ërtia e vetes dhe e vendit, e drejta dhe respekti ndaj t ë tjer ëve, i m ësohet q ë t ë luaj ë bashk ë me shok ët e tjer ë, si dhe ti rregulloj ë e ti sistemoj ë lodrat e tij pas loj ës, t ë vendos ë rrobat e tij n ë vendin e vet , t ë vishet e t ë ushqehet vet ë , etj.

Prind ërit duhet t ë gjejn ë koh ë t ë plot ë e t ë p ërshtatshme p ër t ë luajtur me f ëmij ën e tyre, sepse loja ësht ë dicka e domosdoshme tek f ëmija. P ër k ët ë arsye v ëllez ërit e Jusufit alejhi selam arrit ën tia mbushnin mendjen babait t ë tyre Jakubit alejhi selam, q ë ta merrnin Jusufin me vete. Ata than ë: ” D ërgoje nes ër me ne t ë arg ëtohet e t ë luaj ë…” (Jusuf 12).

Duhet q ë prindi ti kushtoj ë r ënd ësi lojrave dhe zbavitjes s ë f ëmij ës, si dhe t ë mos e lejoj ë f ëmij ën q ë t ë rrij ë e t ë q ëndroj ë p ër nj ë koh ë t ë gjat ë para televizorit apo kompjuterit sepse kjo ia pak ëson zgjuarsin ë , si dhe ndikon negativisht n ë t ë gjitha aft ësit ë e tij.

N ëse duam q ë f ëmij ët tan ë t ë jen ë t ë mir ë e t ë edukuar, at ëher ë ësht ë e domosdoshme q ë ti kontrollojm ë l ëvizjet dhe veprimet tona p ërpara tyre , sepse ne jemi sh ëmb ëlltyre p ër ta. Shum ë prej f ëmij ëve imitojn ë l ëvizjet e prind ërve t ë tyre n ë namaze.

ësht ë prej urt ësis ë q ë t ë sillemi ndaj tyre me dashamir ësi. Profeti alejhi selam i merrte e i mbante f ëmij ët n ë namaz, madje nj ë dit ë nipi i tij Hasani kishte hipur mbi shpin ën e tij kur ishte ne sexhde, e Profeti alejhi selam nuk e zbriti, as nuk i b ërtiti, por e zgjati sexhden derisa ai zbriti vet ë nga shpina e tij. Transmeton Ebu Hurejra (ALlahu qoft ë i k ënaqur me t ë) e thot ë: ” Ishim duke falur nj ë nat ë bashk ë me Profetin alejhi selam namazin e jacis ë, kur ram ë n ë sexhde, dy nip ërit e tij Hasani dhe Hyseni hipen mbi shpin ën e Profetit. Kur ai deshi t ë ngrihej nga sexhdja i mori t ë dy f ëmij ët dhe i largoi me but ësi, mir ëpo kur ai shkoi n ë sexhde ata s ërish hip ën mbi shpin ën e profetit t ë Allahut, e k ështu vepruan derisa mbaroi namazi. Pas p ërfundimit t ë namazit, Profeti alejhi selam i mori t ë dy f ëmij ët, dhe nj ërin e mbante n ë nj ër ën dor ë e tjetrin n ë tjetr ën. Nuk kam par ë edukator m ë t ë mir ë e m ë madh ështor , se Profeti alejhi selam”.