Kursi i leximit arabisht – 01 – Emrat e shkronjave te alfabetit

Në këtë mësim do të mësojmë alfabetin arab In-ShāAllâh (Ne dashte Allahu). Mësimi është dizajnuar për të mësuar emrat e të gjithë shkronjave te alfabetit. Klikoni në shkronjë për të dëgjuar se si shqiptohet emri e shkronjës.

Ju lutem vini re se disa nga këto letra janë shumë të ngjashme me tingujt e shkronjave ne Shqip: /Be/ është shumë afër letrës’B’në gjuhën shqipe, kjo është një mënyrë e dobishme për të kujtuar tingujt e shkronjave.

Megjithatë shumë shkronja nuk kanë tinguj ekuivalent në shqip p.sh. /ξayn/, dhe disa letra kanë dallime delikate, por të rëndësishme në shqiptimin, p.sh .: /Hā’/ e cila është e theksuar me theks shumë më të madh në fyt sesa letra ‘H’ në Shqip.

Së fundi, ju lutem vini re se shkrimi arab lexohet nga e djathta në të majtë. Ju lutem lexoni shkronjat më poshtë duke filluar nga e djathta dhe duke lexuar secilën shkronjë në të majtë.

Klikoni tek shkronjat për të dëgjuar shqiptimin

Shkronjat Arabe
Emri Shqiptimi Forma
Elif a أ
Ba b ب
Ta t ت
Tha th ث
Xhin xh ج
Ha h ح
Kha kha خ
Dal d د
Dhal dh ذ
Rra r ر
Zai z ز
Sin s س
Shin sh ش
‘Sad ص
‘Dad ض
‘Ta ط
‘Za ظ
‘Ajn ع
‘Gajn ġ غ
Fa f ف
‘Kaf k ق
Kef k ك
Lam l ل
Mim m م
Nun n ن
Ha h هـ
Waw W,u و
Ja j,i ي