Rreziku i shirkut dhe ndëshkimet për të

  1. Allahu nuk e fal atë që bën shirk nëse vdes pa u penduar.

Argument për këtë është thënia e Allahut:[Kuran a=”4-En-Nisa:48″]

  1. Ai që bën shirk del nga Islami dhe gjaku dhe pasuria e tij janë të lejuara.

Argument për këtë është thënia e Allahut:[Kuran a=”9-Et-Teube:5″]

  1. Allahu nuk pranon asnjë vepër nga ai që bën shirk, të gjitha veprat e tij do të bëhen hi dhe pluhur.

Argument për këtë është thënia e Allahut:[Kuran a=”25-El-Furkan:23″]Po ashtu thënia e Allahut:[Kuran a=”39-Zumer:65″]

  1. Atij do t’i ndalohet hyrja në Xhenet dhe do të mbetet përgjithmonë në Zjarr.

Argument për këtë është thënia e Allahut:[Kuran a=”5-El-Maide:72″]