Shefati (Ndërmjetësimi)

Përkufizimi:

Gjuhësisht, fjala arabe shefa’a e cila në shqip do të thotë ndërmjetësim rrjedh nga folja shefe’a / jeshfe’u që ka kuptimin ta bësh një gjë çift, kurse çifti është e kundërta e tekut.

Ndërsa, në terminologjinë fetare fjala shefa’a domethënë ndërmjetësim për të mirën e një tjetri a për ta larguar një të keqe nga ai.

Llojet e ndërmjetësimit:

  1. Ndërmjetësim i mohuar
  2. Ndërmjetësim i vërtetuar

Ndërmjetësimi i mohuar:

Ky është ndërmjetësimi që kërkohet nga dikush tjetër pos Allahut për ato gjëra që mund t’i bëjë vetëm Allahu i Madhëruar. Argument për këtë e kemi fjalën e Allahut:[Kuran a=”2-El-Bekare:254″]

Ndërmjetësimi i vërtetuar:

Ky është ndërmjetësimi që kërkohet nga Allahu.

Kushtet e këtij ndërmjetësimi:

  1. Që ta ketë lejen nga Allahu për të ndërmjetësuar.
  2. Që të jetë i kënaqur Allahu me ndërmjetësuesin dhe me atë për të cilin bëhet ndërmjetësimi.

Argument për këtë e kemi fjalën e Allahut:[Kuran a=”2-El-Bekare:255″] Po ashtu, edhe fjalën:[Kuran a=”53-En-Nexhm:26″]

Vendimi për ndërmjetësimin që kërkohet nga i gjalli për diçka që ka mundësi ta bëjë:

  1. Në qoftë se kërkon ndërmjetësim nga një njeri i gjallë për diçka të lejuar dhe që ka mundësi ta bëjë, atëherë ky ndërmjetësim është i lejuar, madje është prej ndihmës së ndërsjellë të besimtarëve në punë të mira.
  2. Mirëpo, në qoftë se kërkon ndërmjetësim nga ai për diçka që mund ta bëjë vetëm Allahu, atëherë ky ndërmjetësim është shirk.