Cilat janë disa nga detyrat e prindërve?

1. Të kujdesen për jetën dhe shëndetin e fëmijëve të tyre.
2. Të kujdesen për edukimin e mirë të tyre.
3. Të kujdesen për arsimimin ose aftësimin e tyre me ndonjë mjeshtëri, me qëllim që t’i përgatitin ata për jetë.
4. T’i pagëzojnë me emra të mirë.
5. Fëmijët meshkuj t’i bëjnë synet.
6. Të kujdesen për fëmijët meshkuj derisa të bëhen të aftë
për jetesë dhe për femrat derisa të martohen.