Kriteret e emrave për fëmijë që nuk lejohen dhe nuk pëlqehen

* Që emri abd (rob) të jetë për dikë tjetër jo për Allahun, si Abduresul, Abdunebij, etj.
* Që të jetë nga emrat që janë të veçantë për Allahun ose të jenë në trajtën e shquar, si Rrahmani, i Gjithëdituri, Mbreti i mbretërve, etj.
* Ose të ketë ndonjë kuptim jo të mirë si: Luftë (Luftim), i hidhur, i zemëruar (Zemrite).
* Emrat e fesë katolike apo feve të tjera ose emra të tjerë që nuk kanë asnjë kuptim.
* Emrat që tregojnë një lavdërim të vetes, si: I shpëtuari (Shpëtim), ose i fituari (Fitim)
* Po kështu nuk lejohet emërtimi me emrat e sureve, si Jasin, etj.