Cilat Janë Vetitë e Ajetit Kursij

[Kuran a=”2-El-Bekare:255″]
Ajeti më madhështor në Kuran: U quajt kështu për shkak të domethënieve të teuhidit rububije, uluhije dhe esmau ve sifat. Përmenden aty emrat: I
Gjalli, I Dituri, Sunduesi, I Forti, Dëshiruesi.
Ruajtja e Allahut është me atë që e mëson ajetin Kursij.
Nuk të afrohen shejtanët meshkuj apo femra qofshin.