Luteni Allahun e madhëruar me emrat e Tij!

Lutja e drejtuar Allahut me emrat e Tij sjell një mirësi dhe begati të madhe aq sa nuk mund ta imagjinojë njeriu.
Thotë Allahu i madhëruar: [Kuran a=”7-El-A’raf:180″]
Lutësi duhet ta përfundojë lutjen e tij me atë që i shkon përshtat kërkesës së tij, psh. në qoftë se kërkon që Allahu ti dhurojë fëmijë, e përfundon lutjen me cilësimin e Allahut si Dhurues dhe Furnizues. Në rast se kërkon falje gjynahesh apo mëshirë, e mbyll lutjen: Ti je Mëshiruesi, Falësi. Në rast se kërkon pasuri, e mbyll duke thënë: Ti je Furnizuesi, Bujari.