Umra gjatë muajve të haxhit, a është e lejueshme?

A është e lejueshme të bëjmë umren gjatë muajve të haxhit, në bazë të asaj se unë nuk do ta bëj haxhin në të njëjtin vit? Për shembull, nëse shkoj në Mekke rreth gjysmë muaj para Haxhit, dhe bëj ritualet e ‘Umrës dhe pastaj largohem nga aty, a është e lejueshme ?
Përgjigje:
Falënderimi i takon Allahut.
Është e lejueshme të bësh umren gjatë muajve të haxhit dhe nuk ka dallim mendimi në mesin e dijetarëve lidhur me këtë. Dhe nuk bën dallim nëse keni ndërmend ta bëni haxhin në të njëjtin vit apo jo.
Pejgamberi ﷺ bëri Umre katër herë, të gjitha që ishin në muajin e Dhu’l-Qi’dah, i cili është një nga muajt e haxhit, të cilat janë Shawwale, Dhu’l Qi’dah dhe Dhu’l-Hijjah. Dhe ai nuk e bëri Haxhin përveç së bashku me Umren e tij të fundit, në Pelegrinazhin e Lamtumirës.
El-Buhari (4148) dhe Muslimi (1253) transmetuan nga Enesi(Allahu qoftë i kënaqur me të) se i Dërguari i All-llahut ﷺ bëri katër herë Umren, të gjithë në Dhu’l -Qi’dah përveç të fundit që bëri me Haxhin e tij.
Al-Nawawi (Allahu e mëshiroftë) ka thënë në komentin e tij:
Përfundimi që nxjerrim nga transmetimet e Enesit tregon se Pejgamberi ﷺ bëri katër Umra. E para ishte në Dhu’l-Qi’dah në vitin e Hudejbijes, 6 AH, kur u penguan të shkonin më tej, kështu që ata dolën nga ihraam, por kjo u konsiderua si një umre për ta. E dyta ishte në Dhu’l-Qid’ah në 7 AH, e cila do të kompensonte vitin e kaluar. I treti ishte në Dhu’l-Qi’dah të 8 AH, i cili ishte viti i pushtimit (i Mekës). Dhe i katërti ishte me haxhin e tij, kur ai hyri në ihraam për atë në Dhu’l-Qi’dah, por bëri veprimet e Umrës në Dhu’l-Hijjah.
Dhe ai tha: Dijetarët thanë se Pejgamberi (paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të) bëri umren në Dhu’l-Qi’dah për shkak të virtytit të këtij muaji dhe për të kundërshtuar idetë e xhahilijetit, sepse ata mendonin se kjo ishte një nga veprimet më të këqija. Kështu që ai ﷺ e bëri atë shumë herë në këto muaj për ta bërë atë qartë qartë se kjo ishte e lejueshme dhe për të treguar qartë se besimet e xhahilijve ishin të rreme.
Dhe Allahu e di më së miri.