Ç’është Islami?

Xhibraili alejhi selam iu drejtua Muhamedit ﷺ me pyetjen: “Ç’është Islami?” Pejgamberi ﷺ iu përgjigj: “Islam është, ‘Të dëshmosh se s’ka të adhuruar tjetër me të drejtë veç Allahut (la ilahe il Allah) dhe se Muhamedi është i Dërguari i Allahut (Muhamedun resulullah); të falësh namazin (duke e kryer atë në mënyrë të plotë); të japësh zekatin (që është dhënia e një pjese të caktuar të pasurisë); të agjërosh muajin e Ramazanit (që është lënia e të ngrënit, të pirit, marrëdhënive seksuale dhe e të gjitha veprimeve që e prishin agjërimin, nga agimi deri në perëndim e diellit); të kryesh haxhin nëse ke mundësi’.” (Transmeton Muslimi)