A lejohet vendosja e diçkaje në trup apo diku tjetër me qëllim shërimi apo mbrojtje nga të këqijat?

Vendosja e diçkaje  (Hajmali, Nuska, etj) nuk lejohet. Allahu thotë: “Nëse Allahu të godet me ndonjë të keqe, s’ka kush që ta largojë atë veç Tij.” (En’am: 17)
Muhamedi alejhi selam thotë: “Kush vë hajmali (nuska) ka bërë shirk.” (Transmeton Ahmedi. Hadithi është sahih.)