Përse i ka dërguar Allahu të Dërguarit?

Allahu ata(të Dërguarit) i ka dërguar që ta ftojnë njerëzimin për ta adhuruar Atë (Allahun) dhe ta mohojnë shirkun. Allahu thotë: “Ne dërguam në çdo popull të Dërguar me qëllim që t’u thonë: “Adhuroni vetëm Allahun, e largohuni nga djajtë (adhurimit të tyre).” (Nuh: 36) (Tagut është ai të cilin e adhurojnë njerëzit dhe i luten veç Allahut, e ai është i kënaqur me këtë).

Muhamedi alejhi selam thotë: “Të Dërguarit janë vëllezër … feja e tyre është një (d.m.th. të gjithë të Dërguarit kanë ftuar në teuhid).” (Transmeton Buhari dhe Muslimi.)