Profetët dhe të Dërguarit pendohen para Allahut

1 – Ademi, babai i njerëzimit a.s. Allahu xh.sh. ka thënë:[Kuran a=”2-El-Bekare:37″]
2 – Ibrahimi, babai i profetëve a.s. Allahu xh.sh. ka thënë me gjuhën e Ibrahimit e Ismailit a.s.:[Kuran a=”2-El-Bekare:128″]
3 – Musai a.s. [Kuran a=”7-El-A’raf:143″]