Mbajtja e premtimit

I Lartësuari ka thënë:[Kuran a=”17-El-Isra:34″] Në fjalën e të Lartësuarit:[Kuran a=”23-El-Muminun:1″] prej cilësive të besimtarëve të shpëtuar është se [Kuran a=”23-El-Muminun:8″]

Për ta i Lartësuari gjithashtu ka thënë:[Kuran a=”2-El-Bekare:177″] Nisur nga madhështia e premtimit dhe detyrës së mbajtjes së tij Allahu i Lartësuar idhujtarët nën marrëveshje i përjashtoi nga periudha katër mujore me të cilën i afatizoi ata në territorin e Xhamisë së Shenjtë (Qabe) me fjalën e Tij: [Kuran a=”9-Et-Teube:2″] ashtu që i Lartësuari pasoi me fjalën e Tij:[Kuran a=”9-Et-Teube:4″] Premtimi është premtim i Allahut dhe mbajtja e tij është detyrë, ka thënë i Lartësuari: [Kuran a=”16-En-Nahl:91″]