Trajtimi i gruas nën hijen e Kuranit dhe Sunetit

Nën hijen e teksteve Kur’anore mund të shohim se Allahu i Lartësuar urdhëron që të jetohet mirë me bashkëshorten dhe të respektohet ajo. Urdhëron që të jetohet mirë me ata, edhenëse në zemrën e bashkëshortit është ndërprerë dashuria ndaj saj.
Thotë Allahu: [Kuran a=”4-En-Nisa:19″]
Thotë Pejgamberi (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem): “Besimtari nuk e nençmon besimtaren, nëse ai nuk është i kënaqur me ndonjë veti të saj, ai është i kënaqur më një (veti) tjetër”. (Transmeton Muslimi)

Allahu ka qartësuar se gruaja i ka drejtat e saja tek bashkëshorti, thotë Allahu: [Kuran a=”2-El-Bekare:228″]
Prej emaneteve të fundit të Pejgamberit përpara se të shpërngulet nga kjo botë është këshilla që burri të jetë i kujdësshëm ndaj gruas së tij dhe t’i respektojë dhe mos t’i bëj asaj padrejtësi dhe as mos t’i thej të drejtat e saja. Ka thënë: “Ju porosis që të jeni të mirë me gratë”.

Ka urdhëruar që të durohen gabimet e saja dhe t’i falen gabimet që i bën. Kur Pejgamberi e përshkruan natyrën e gruas thotë: “Me të vërtetë gruaja është krijuar nga brinji. Ajo nuk do të qëndrojë në një rrugë. Nëse ti kënaqesh me atë, do të kënaqesh edhenëse nuk është e drejtë, ndërsa nëse mundohesh ta drejtosh do ta thesh, thyerja e saj është divorci”. (Transmeton ibn Auane)
Dhe ka thënë: “Ju porosis të jeni të mirë me gratë, ato janë krijuar nga brinji, ndërsa më e shtrembër tek brinji është maja, nëse mundohesh ta drejtosh do ta thesh, ndërsa nëse e lër ajo do të ngel e shtrembër. Ju porosis të jeni të mirë me gratë”. (Transmeton Buhari)