Dashuria dhe llojet e saj

Dashuria (në arabisht) ndahet në katër lloje:

  1. Ibadet

Kjo është dashuria ndaj Allahut dhe ndaj çdo gjëje që e do Allahu. Argument për këtë është thënia e Allahut:[Kuran a=”2-El-Bekare:165″]

  1. Shirk

Kjo është dashuria ndaj dikujt tjetër pos Allahut, duke iu përulur dhe duke emadhëruar. Ky lloj i dashurisë, pra dashuria e shoqëruar me përulje dhe madhërim, duhet t’i kushtohet vetëm Allahut. Argument për këtë është thënia e Allahut:[Kuran a=”2-El-Bekare:165″]

  1. Mëkat

Kjo është dashuria ndaj mëkateve, bidateve dhe gjërave të ndaluara. Argument për këtë është thënia e Allahut:[Kuran a=”24-En-Nur:19″]

  1. Dashuri e natyrshme

Kjo është dashuria ndaj fëmijëve, familjes, vetvetes e kështu me radhë. Kjo dashuri është e lejuar.Argument për këtë është thënia e Allahut:[Kuran a=”3-Ali Imran:14″]