Burimi i forcës së besimtarit

Njeriu nuk posedon forcë, energji, as sukses dhe nuk e fiton krenarinë vecse prej Allahut të madhëruar. Robi është i nevojshëm për Zotin e vet në cdo hapje të mbylljeve të syve. AI është i Pasuri.
Thotë Allahu i madhëruar: [Kuran a=”18-El-Kehf:39″]
Thotë Allahu i madhëruar: [Kuran a=”11-Hud:88″]
Edhe durimin, besimtari nuk mund të bëjë vec nëse ia dhuron Allahu i madhëruar. Thotë Allahu i madhëruar: [Kuran a=”16-En-Nahl:127″]
Sikurse në dynja ashtu edhe në ahiret njeriu nuk ka fuqi të shpëtojë veten as ka ndihmues që tia largojë dënimin e Allahut. Thotë Allahu i madhëruar:[Kuran a=”86-Tarik:10″]
Allahu i madhëruar është i Vetmi i Fuqishmi . Thotë Allahu i madhëruar: [Kuran a=”2-El-Bekare:165″]
Thotë Allahu i madhëruar: [Kuran a=”51-Edh-Dharijat:58″]
Atij i takon sundimi dhe cdo gjë që është nën sundimin e Tij. Thotë Allahu i madhëruar: [Kuran a=”4-En-Nisa:132″]
Thotë Allahu i madhëruar:[Kuran a=”4-En-Nisa:45″]
Allahu është i fuqishmi . Thotë Allahu i madhëruar: [Kuran a=”39-Zumer:36″]
Njeriu duhet të mbështetet në Allahun e madhërishëm . Ai është drejtuesi i zemrave. Zemrat nuk drejtohen nga besimi në kufër apo në të kundërt vecse me lejen e Allahut. Thotë Allahu i madhëruar: [Kuran a=”8-El-Enfal:24″]
Nga ky kontekst kuptohet e Allahu e furnizon besimtarin me potencial shpirtëror e kur ai ndërthuret me lutjen për pendim e falje ai arrin qetësinë që dëshirojnë të gjithë.
Sureja Bekare përze shejtanin, e mbron njeriun nga të zënët e magjisë dhe do të ndërmjetësojë për njeriun ditën e Kijametit.
Ajo përmban ajetin Kursij, ajetin më madhështor të Kuranit. Dy ajetet e fundit të sures Bekare, janë mbrojtje më vete. Nëse i lexon ato, do të të mjaftojë për atë natë.
Mendimi i mirë për Allahun dhe ndihma e Tij mundësoi fitoren për besimtarët dhe ata ishin Taluti dhe ushtarët e tij. Thotë Allahu i madhëruar: [Kuran a=”2-El-Bekare:249″]
Ndjenja e dobësisë së robit karshi fuqise së ALllahut është forcë dhe thesar i cmuar. Këtë na e mëson vula e profetëve në një hadith ku thotë një prej shokëve të vet: A nuk do të të tregoj për një prej thesareve të Xhenetit? Thuaj : Nuk ka forcë dhe ndryshim përvecse nëpërmjet Allahut. (Mutefek alejhi)