Cilat janë llojet e duasë

  1. Dua që është ibadet

Me këtë nënkuptojmë çdo vepër me të cilën e adhuron njeriu Zotin e vet.

Këtu bëjnë pjesë: namazi, haxhi, sadakaja (lëmosha), agjërimi etj.

Cili është shkaku i emërtimit të këtyre veprave dua?
Këto vepra janë quajtur dua, sepse në to ekziston kuptimi i kërkesës, ngaqë kur i bën njeriu këto vepra sikur kërkon nga Allahu ta mëshirojë dhe ta fusë në Xhenet për shkak të tyre.

  1. Dua që është kërkesë

Kjo është kur duaja përmban në vete kërkesë.
Shembull: Thëniet “o Allah më mëshiro” dhe “o Zoti im, më fal”.

Duaja që i bëhet dikujt tjetër pos Allahut:
Duaja është ibadet, prandaj kushdo që ia drejton atë dikujt tjetër përveç Allahut është politeist, jobesimtar.
Argument për këtë është thënia e Allahut:[Kuran a=”23-El-Muminun:117″]