Disa lutje për shërim

* Lutje me emrat dhe cilësitë e Allahut;
* Përmendja e Allahut;
* Leximi i sures Fatiha;
* Leximi i sures Felek dhe Nas;
* Leximi i ajetit Kursij;
* Leximi i ajeteve të fundit të sures Bekare;
Allahume rabe en nasi edh’hib el beës, eshfi, ente esh—shafijla shifae ila shifauke shifae la jugadz’ru sekamen.
O Allah, Zoti i njerëzve, largoje sëmundjen, Ti je Shëruesi, nuk ka shërim përveç shërimit Tënd, shërim i cili nuk lë gjurmë sëmundjeje.

Bismilahi tri herë.

Eudhu bilahi ve kudretihi min sherri ma exhidu ve uhadh—dhim (shtatë herë).
Kërkoj mbrojtje me Allahun, me Forcën e Tij prej dhimbjes që gjej apo asaj që po më afrohet.