Hixhabi është besim

Allahu nuk u është drejtuar me urdhërin e Tij për mbulesë jobesimtareve, por besimtareve. Ai thotë: “Dhe thuaju besimtareve…” dhe thotë: “dhe grave të besimtarëve…”
Një ditë, te nëna e besimtarëve, Aishja radiallahu anha hynë disa gra nga vendi Benu Temin me rroba të holla.
Ajo iu drejtua duke u thënë: “Nëse jeni besimtare, kjo nuk është veshja e besimtareve, e nëse nuk jeni besimtare, atëherë kënaquni me to.”