Vlerat e Hixhabit

Mbulesa është respekt ndaj Allahut dhe Pejgamberit alejhis selam.
All-llahu ka bërë vaxhib (detyrë të domosdo-shme) respektin ndaj Tij dhe respektin ndaj Pejgamberit alejhis-selam duke thënë: [Kuran a=”33-El-Ahzab:36″][Kuran a=”4-En-Nisa:65″]
Allahu i ka urdhëruar gratë duke thënë: [Kuran a=”24-En-Nur:31″]
Allahu thotë: [Kuran a=”33-El-Ahzab:33″][Kuran a=”33-El-Ahzab:53″][Kuran a=”33-El-Ahzab:59″]
Pejgamberi alejhis selam thotë: “Gruaja është avret” d.m.th. ajo duhet të mbulohet.