A e di ndokush gajbin (të fshehtën)?

Jo, gajben (të fshehtën) nuk e di askush veç Allahut. Allahu thotë: “Çelësat e fshehtësisë janë vetëm tek Ai, atë (fshehtësinë) nuk e di kush veç Tij.” (En’am: 59) I Dërguari i Allahut ﷺ ka thënë: “Nuk e di gajbin askush veç Allahut.”
(Hadithi është i mirë, transeton Taberani.)