A lejohet therrja e kurbanit për dikë tjetër veç Allahut?

Nuk lejohet therrja e kurbanit për dikë tjetër vec Allahut. Argument për këtë është fjala e Allahut: “Andaj, ti falu dhe prej kurban për hirë të Zotit tënd.” (Keuther: 2)
I Dërguari i Allahut ﷺ ka thënë: “E mallkoftë Allahu atë që therrë kurban për tjetërkë veç Allahut.” (Transmeton Muslimi)
Gjithashtu nuk lejohet të therret kurban te varret dhe përmendoret, edhe po qe se kjo është në emër të Allahut.