Ku qëndron Allahu?

Allahu është mbi Arsh, mbi qiej. Allahu thotë: “(Ai është) Mëshiruesi që qëndron mbi Arsh.” (Taha: 5) Muhamedi ﷺ thotë: “Allahu ka shkruar në libër para se të krijojë krijesat: “Mëshira Ime e mbulon zemërimin Tim”. Kjo është shkruar tek Ai mbi Arsh (Fron).” (Transmeton Buhari)
Ai që mohon qënien e Allahut mbi Arsh kundërshton Kur’anin dhe Sunetin.